Klareringsavtale
for rettighetsadministrerte fotografier

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
_________________________________
(heretter «Brukeren»), og
_________________________________
(heretter «Fotografen»),
og regulerer bruken av de fotografiene (heretter referert til samlet som «Fotografiene») som er spesisfisert nedenfor og som omfattes av klareringsavtalen, ifølge de betingelser og vilkår som beskrives nedenfor, og i de spesifiserte vedlegg.

Klareringsavtalen består av fire deler. Den første delen (Materiale) lister opp de Fotografiene som skal omfattes av avtalen og deres størrelse, format, samt hva det skal svares i vederlag. Den andre delen (Bruk) spesifiserer det Formål, Medium, Periode og Territorium avtalen dekker. Den tredje delen (Spesielle betingelser viser til en oversikt (som kan utelates) over alle spesielle betingelser som kommer i tillegg til, eller i stedet for de generelle betingelsene. Den fjerde og siste delen (Generelle betingelser) lister opp de generelle betingelser og vilkår som gjelder for bruk av de angitte Fotografiene.

Materiale

Fotografiene:

Størrelse og Format:

Vederlag:

Bruk

Formål:

Medium:

Periode:

Territorium:

Spesielle betingelser

Dersom det foreligger spesielle betingelser som kommer i tillegg til, eller i stedet for noen av de generelle betingelser som står oppført i neste del, så skal disse framgå av dette avsnitt, eventuelt av et datert og signert vedlegg som det vises til her. (Skriv «INGEN» dersom det ikke foreligger noen spesielle betingelser.)

Generelle betingelser

 1. Fotografen gir Brukeren en ikke-eksklusiv (med mindre eksklusivitet er oppført under «Spesielle betingelser»), ikke videre-lisensbar og ikke overførbar rett til å reprodusere de Fotografiene som omfattes av denne klareringsavtalen.
 2. Fotografen skal levere til Brukeren digitale filer av spesifisert Størrelse (som angitt i piksel-dimensjoner eller i megabyte) og av oppgitt Format (vanligvis TIFF-eller JPEG) så snart som mulig etter denne lisensen er signert.
 3. For tilgang til Fotografiene i det formatet som er angitt, og den tilknyttede rett til reproduksjon av disse, skal Brukeren betale Fotografen Vederlag som angitt. Betaling skal skje så snart som mulig, og under enhver omstendighet ikke lenger enn 10 virkedager etter den dato denne lisensen er signert av Brukeren.
 4. Bruk av Fotografiene skal være begenset til det Formål, Medium, Periode, og Territorium som er angitt ovenfor, samt av andre vilkår som er angitt i denne klareringsavtale og eventuelle vedlegg. For enhver bruk av Fotografiene som ikke er dekket av denne klareringsavtale, kreves en ny og uavhengig klareringsavtale.
 5. Hvert enkelt bilde av de Fotografiene som omfattes av denne klareringsavtalen, kan ikke reproduseres mer enn én gang som del av noe design, nettside, redaksjonell artikkel, eller annet grafisk arbeid, med mindre dette er uttrykkelig avtalt.
 6. Fotografiene må ikke videre-lisensieres, selges videre eller på annen måte gjøres tilgjengelig for bruk eller distribusjon separat eller frittstående fra et redaksjonelt produkt eller en nettside. Dersom Fotografiene er klarert for bruk på Internett, kan de bli brukt som en integrert del av en webside, men de kan ikke gjøres eksplisitt tilgjengelig for separat nedlasting, eller i høy oppløsning i et format som gjør dem egnet til gjenbruk.
 7. Brukeren skal respektere de ideelle rettighetene til Fotografen, og til eventuelle personer som er avbildet:
  • Fotografens navn må oppgis som opphavsperson i form av en eksplisitt kreditering (byline) ved enhver anledning minst ett av Fotografiene gjøres tilgjengelig for allmennheten.
  • Brukeren kan ikke bruke Fotografiene i en ærekrenkende, obskøn, pornografisk, utuktig, eller uanstendig sammenheng. Brukeren kan heller ikke bruke Fotografiene i en lovstridig sammenheng. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, anvendelser som krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, personvern eller andre rettigheter, enten direkte, eller i en sammenheng der Fotografiene settes sammen med annet materiale.
  • Brukeren må ikke bruke Fotografiene på en måte som utsetter en person som er avbildet for latteliggjørelse, skandale, hat, forakt, eller ringeakt.
  • Brukeren må ikke benytte Fotografiene (eller deler av dem) som logo, varemerke eller tjenestemerke, med mindre dette er uttrykkelig avtalt.
  • Brukeren må ikke benytte Fotografiene i noen som helst sammenheng til reklame eller markedsføring av et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste med mindre dette er uttrykkelig avtalt.
 8. Fotografiene kan skaleres og fargestyres for å passe inn i det mediet de benyttes. Fotografiene skal ikke beskjæres, endres, transformeres eller kombineres med andre verk. Brukeren kan ikke bearbeide Fotografiene eller deler av disse for å skape et avledet fotografisk verk, skisse, tegning, eller multimedia-verk.
 9. I Perioden som omfattes av lisensen, kan Brukeren lagre Fotografiene i et digitalt arkiv eller lignende. Brukeren kan videre fremstille digitale arbeidskopier og gjøre disse tilgjengelig for designere og typografer som arbeider for Brukeren med å produsere grafiske arbeider. Brukeren er ansvarlig for å holde orden på slike arbeidskopier, og å sørge for at de blir slettet fra alle arkiver og arbeidsområder så snart produksjonen der de benyttes, er avsluttet.
 10. Brukeren godtar å holde Fotografen skadesløse mot alle krav, tap, utgifter og kostnader, inkludert saksomkostninger, som oppstår gjennom Brukerens uautoriserte bruk av Fotografiene, eller som forårsakes av andre brudd på denne avtalen fra Brukerens side.

For krediteringsformål (byline) må navnet på Fotografen staves eksakt slik som det er stavet i denne kontrakten. Skriftsnittet for navngivelse (byline) må være minst 10 punkter. Navnet (byline) må være plassert rett under hvert bilde. Dersom Fotografiene benyttes i et elektronisk medium må kreditering (byline) alltid være synlig, og ikke kreve at publikum foretar seg noe for at navnet skal vises. Mangel på identifikasjon av Fotografen som opphavsperson, uansett grunn, skal det kompenseres med et ekstra vederlag lik 100% av det opprinnelige vederlag. Ethvert avvik fra de ovennevnte retningslinjer for identifisering Fotografen som opphavsperson, må være oppført i under «Spesielle betingelser».

Fotografen garanterer ikke for nøyaktigheten av bildetekster, nøkkelord, metadata eller annen informasjon som er knyttet til Fotografiene.

Uansett hvilken Periode som står oppført under Bruk i denne kontrakten, så frigis ikke Fotografiene for bruk før en kopi av denne kontrakten er underskrevet av Brukeren og returnert til Fotografen.

Både Brukeren og Fotografen bekrefter å ha lest det foregående og eventuelle refererte vedlegg og bekrefter med sin underskrift å ha akseptert disse betingelsene.


__________________________________
Brukerens signatur

__________________________________
På vegne av (organisasjon eller utgiver)

___________
Dato

_________________________________
Fotografens signatur

___________
Dato

Copyright © 2017 Gisle Hannemyr (Bruksbetingelser)