TFP kontrakt og
modellklareringsskjema

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
_________________________________
(heretter «Modellen»), og
_________________________________
(heretter «Fotografen»),
og regulerer eierskap, bruk og utnyttelse av fotografier og bearbeidelser av disse (heretter «Fotografiene») som Fotografen har tatt av Modellen på dato
_________________________________
for alle lovlige formål, underlagt de vilkårene som er beskrevet nedenfor.

Grunnlaget for denne kontrakten er en ikke-kommersiell avtale (TFP – Time For Prints) hvor Modellen, som motytelse for å opptre som modell, skal motta ferdige Fotografier levert til Modellen av Fotografen i det antall og det format eller de formater som følger:
Antall utskrifter: ___, størrelse: ___ x ___ cm.
Antall digitale filer: ___, oppløsning: ____ megapiksel, i ____ format.
Levering skal finne sted innen rimelig tid og under enhver omstendighet ikke senere enn ___ dager etter at denne kontrakten er signert av Fotografen. Denne leveransen utgjør hele den forpliktelse Fotografen har overfor Modellen.

Modellen godtar at opphavsretten, de økonomiske rettighetene, de ideelle rettighetene, og alle andre immaterielle rettigheter til Fotografiene tilhører Fotografen og Fotografens arvinger, eller de som Fotografen eller Fotografens arvinger overdrar disse rettighetene til.

Modellen godtar at Fotografiene kun kan benyttes til formål knyttet til å fremme av Modellens karrière i modellbransjen. De kan for eksempel vises fram som en del av Modellens portefølje, sendes inn til konkurranser, eller vises på nettsider som markedsfører Modellens modellvirksomhet, men Modellen kan ikke selge eller på annen måte overføre rettigheter til noen av Fotografiene til en tredjepart uten Fotografens samtykke.

Likeledes godtar Fotografen at Fotografiene kun kan benyttes til formål knyttet til fremme av Fotografens karrière som fotograf. De kan for eksempel vises fram som en del av Fotografens portefølje, sendes inn til konkurranser, eller vises på nettsider som markedsfører Fotografens fotografivirksomhet, men Fotografen kan ikke selge eller på annen måte overføre rettigheter til noen av Fotografiene til en tredjepart uten Modellens samtykke.

Modellen forstår at Fotografen etter Åndsverkloven § 3 har rett til å bli navngitt ved en enhver presentasjon av Fotografiene for allmennheten, og er forpliktet til å sikre at utgivere, designere og andre tredjeparter som handler på vegne av Modellen for å skape presentasjonsmateriale for Modellen, respekterer denne retten.

Modellen forstår at når Fotografiene presenteres for allmennheten, skal de ikke beskjæres, forvrenges eller manipuleres. Ethvert vannmerke og annen rettighetsinformasjon som vises som en del av et Fotografi må være intakt når dette presenteres for allmennheten.

Modellen samtykker i at Fotografen og/eller dennes arvinger, lisenstakere eller avtalepartnere, ikke kan holdes ansvarlig for den bruk disse gjør av av Fotografiene innenfor rammen av dette klareringsskjema, med mindre det klart kan påvises at bruken har hatt som hensikt å ærekrenke Modellen, eller for bevisst å utsette Modellen for injurie, skandale, hån, eller latterliggjøring.

Modellen bekrefter herved at alle positurer, posisjoner og situasjoner som er avbildet er frivillige, og at alle opptak er gjort med Modellens fulle samtykke.

Modellen bekrefter herved at hans/hennes fødselsdato er ___________ og at Modellen er fri til å inngå denne kontrakten uten å komme i konflikt med en tidligere inngått kontrakt eller avtale, inkludert, men ikke begrenset til, tidligere avtaler med agenter og modellbyråer.

Både Modellen og Fotografen bekrefter å ha lest og forstått denne kontrakten før signering.


_________________________________
Modellens underskrift.

_________________________________
Underskrift av Modellens foreldre eller verge,
dersom modellen er under 18 år.

___________
Dato

_________________________________
Fotografens underskrift

___________
Dato

Copyright © 2017 Gisle Hannemyr (Bruksbetingelser)