Modellklareringsskjema

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
_________________________________
(heretter «Brukeren»), og
_________________________________
(heretter «Modellen»),
og regulerer retten til å vise et fotografi (heretter «Fotografiet») som er spesifisert nedenfor og som omfattes av avtalen, ifølge de betingelser og vilkår som beskrives nedenfor, og i de spesifiserte vedlegg.

Avtalen består av fire deler. Den første delen (Fotografiet) spesifiserer det Fotografiet som skal omfattes av avtalen. Den andre delen (Bruk) spesifiserer Formål, Medium, Periode og Territorium avtalen dekker. Den tredje delen (Spesielle betingelser) viser til en oversikt (som kan utelates) over alle spesielle betingelser som kommer i tillegg til, eller i stedet for de generelle betingelsene. Den fjerde og siste delen (Generelle betingelser) lister opp de generelle betingelser og vilkår som gjelder for bruk av Fotografiet.

En opphavsrettslig klarering av Fotografiet omfattes ikke av denne avtalen.

Fotografiet

Her beskrives Fotografiet som avtalen omhandler på en slik måte at det kan entydig identifiseres.

Bruk

Formål:

Medium:

Periode:

Territorium:

Spesielle betingelser

Dersom det foreligger spesielle betingelser som kommer i tillegg til, eller i stedet for noen av de generelle betingelser som står oppført i neste del, så skal disse framgå av dette avsnitt, eventuelt av et datert og signert vedlegg som det vises til her. (Skriv «INGEN» dersom det ikke foreligger noen spesielle betingelser.)

Generelle betingelser

Modellen bekrefter herved at hans/hennes fødselsdato er ___________ og at Modellen er fri til å inngå denne kontrakten uten å komme i konflikt med en tidligere inngått kontrakt eller avtale, inkludert, men ikke begrenset til, tidligere avtaler med agenter og modellbyråer.

Både Modellen og Brukeren bekrefter å ha lest og forstått denne kontrakten før signering.


_________________________________
Modellens underskrift

_________________________________
Underskrift fra Modellens forelder eller verge,
dersom Modellen er under 18 år

___________
Dato

_________________________________
Brukerens underskrift

___________
Dato

Copyright © 2017 Gisle Hannemyr (Bruksbetingelser)