Modellklareringsskjema

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
_________________________________
(heretter «Modellen»), og
_________________________________
(heretter «Fotografen»),
og regulerer eierskap, bruk og kommersiell utnyttelse av fotografier og bearbeidelser av disse (heretter «Fotografiene») som Fotografen har tatt av Modellen på dato
_________________________________.

Modellen gir med dette ugjenkallelig sitt samtykke til Fotografen og dennes arvinger til å reprodusere, publisere, leie ut, vise offentlig, selge eller på annen måte utnytte Fotografiene. Modellen samtykker i at Fotografiene kan gjengis i sin helhet eller delvis, alene eller sammen med andre fotografier eller tegninger, i ethvert medium, for ethvert lovlig formål, inkludert illustrasjon, reklame eller informasjon.

Modellen godtar at opphavsretten, de økonomiske rettighetene, de ideelle rettighetene, og alle andre immaterielle rettigheter til Fotografiene tilhører Fotografen og Fotografens arvinger, eller de som Fotografen eller Fotografens arvinger overdrar disse rettighetene til, og at disse rettighetshavere har den fulle og hele disposisjonsretten til Fotografiene.

Modellen fraskriver seg enhver rett til varsling eller godkjenning før fotografiene benyttes.

Som motytelse for dette samtykket har Modellen mottatt et honorar. Betaling av dette honoraret utgjør den samlede forpliktelse fra Fotografen til Modellen, og ingen ytterligere kompensasjon kan kreves.

Modellen bekrefter herved at alle positurer, posisjoner og situasjoner som er avbildet er frivillige, og at alle opptak er gjort med Modellens fulle samtykke.

Modellen bekrefter herved at hans/hennes fødselsdato er ___________ og at Modellen er fri til å inngå denne kontrakten uten å komme i konflikt med en tidligere inngått kontrakt eller avtale, inkludert, men ikke begrenset til, tidligere avtaler med agenter og modellbyråer.

Både Modellen og Fotografen bekrefter å ha lest og forstått denne kontrakten før signering.


_________________________________
Modellens underskrift

_________________________________
Underskrift fra Modellens forelder eller verge,
dersom Modellen er under 18 år

___________
Dato

_________________________________
Fotografens underskrift

___________
Dato

Copyright © 2017 Gisle Hannemyr (Bruksbetingelser)