Forfatteravtale om
utgivelse av samleverk

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
 
_________________________________
(heretter «Utgiveren»), og
 
_________________________________
(heretter «Forfatteren»),
 
om retten til å benytte et tekstlig bidrag (heretter «Bidraget») i det samleverk som er spesisfisert nedenfor og som omfattes av avtalen, ifølge de betingelser og vilkår som beskrives nedenfor, og i de spesifiserte vedlegg.

Samleverk

[Her angis tittel og hovedredaktør for samleverket.]

Unntak fra standardavtale

Denne avtale kommer i stedet for standardavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening om utgivelse av samleverk som normalt omfatter enkeltbidrag av medlemmer av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Verkets karakter

Verket er et samleverk som er satt sammen av bidrag fra flere forfattere under følgende forutsetninger:

Representasjon

Forfatterne har rett til å velge inntil tre representanter til å ivareta deres felles interesser overfor forlaget.

Honorar

For Bidraget til verket utbetales et engangshonorar på NOK ______. Forfatteren mottar i tillegg ____ frieksemplarer. Det vil ikke bli utbetalt royalty. Dersom flere forfattere står bak et bidrag fordeler disse engangshonoraret og frieksemplarene seg imellom.

Særskilte vilkår

Verket vil bli utgitt av Utgiveren i bokform og på web, underlagt en lisensavtale med navn «Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal». Den fullstendige lisensteksten kan leses på web på følgende adresse: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/no/legalcode.

Bruken av denne lisensen innebærer en uavkortet rett for tredjeparter til å kopiere Verket og til å bearbeide Verket, så lenge Verkets Forfatter(e) krediteres. Videre innebærer bruken av denne lisensen at Forfatter ikke kan benytte Verket som grunnlag for å motta vederlag gjennom Kopinor og eventuelle andre kollektive verderlagsordninger. Lisensen avkorter imidlertid ikke de ideelle rettigheter som Forfatter har til Verket etter gjeldende rett. Ut over det som framgår av det overstående, begrenser ikke lisensen på noen måte Forfatters råderett over Verket. Forfatter er inneforstått med disse vilkårene og avstår gjennom denne avtale de opphavsrettigheter som er nødvendig for at Verket kan publiseres med Creative Commons-lisens.


_________________________________
Forfatterens underskrift

___________
Dato

_________________________________
Utgiverens underskrift

___________
Dato