Kontrakt vedrørende materiale
som gjøres tilgjengelig under
en Creative Commons-lisens

Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom
_________________________________
(heretter «Utgiveren»), og
_________________________________
(heretter «Skaperen»),
om retten til å utgi og gjøre tilgjengelig for allmennheten et eller flere åndsverk og verklignede materiale (heretter «Materialet») under en Creative Commons-lisens.

Ettersom Skaperen ønsker at Utgiveren gjør Materialet tilgjengelig for allmennheten under en Creative Commons-lisens, og Utgiveren ønsker å gjøre materialet offentlig tilgjengelig under nevnte lisens, samtykker partene ved sine underskrifter til den kontrakt som fremgår av dette dokument og de spesifiserte vedlegg.

Spesifikasjon av Materialet

Det Materialet som omfattes av kontrakten er nærmere spesifisert på et eget vedlegg (Vedlegg 1). Dette vedlegget skal alltid følge kontrakten, og skal være signert av Utgiveren og Skaperen.

Angivelse av Creative Commons-lisens

Materialet skal gjøres tilgjengelig for allmennheten under den Creative Commons lisenseen som er markert med et kryss under (kryss kun av i en boks):

De vilkårene Materialet gjøres tilgjengelig under, er de vilkår som framgår av den markerte Creative Commons-lisens.

Tilgjengeliggjøring av Materialet under denne lisensen innebærer en uavkortet rett for tredjeparter til å kopiere og bearbeide Materialet så lenge Skaperen navngis. Videre innebærer dette at Skaperen ikke kan benytte Materialet som grunnlag for å motta vederlag gjennom Kopinor, Tono og eventuelle andre kollektive verderlagsordninger. Imidlertid griper ikke denne kontrakten og den markerte lisensen inn i Skaperens rett til selv å råde over Materialet eller bruke det på andre måter.

Tilgjengeliggjøring

Denne kontrakten innebærer en rett, men ikke en plikt, for Utgiveren å gjøre Materialet tilgjengelig for allmennheten som del av et arkiv eller en database på den måte som synes mest hensiktsmessig for Utgiveren. Eksempler på mulige plattformer for tilgjengeliggjøring kan være et nettsted eller en CD-ROM som gir allmennheten tilgang til Materialet, og der Materialet kan søkes etter, lastes ned fra, og kopiers fra.

Arkivet eller databasen vil være å anse som et samleverk som er satt sammen av bidrag fra flere Skapere, og ved tilgjengeliggjøring av Materialet for allmennheten vil både Skaperens navn og de opphavsrettslige beføyelser knyttet til Materialet klart framgå, som følger.

Honorar

For det Materialet som kontrakten omfatter utbetales et engangshonorar på NOK ______. Det vil ikke bli utbetalt royalty. Dersom flere Skapere har skapt Materialet i fellesskap fordeler disse engangshonoraret seg imellom slik de selv har avtalt.


_________________________________
Skaperens underskrift

___________
Dato

_________________________________
Utgiverens underskrift

___________
Dato

Copyright © 2013 Gisle Hannemyr (Bruksbetingelser)